„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

Smlouva o založení sdružení ...

SMLOUVA
o založení sdružení právnických osob Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje

dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zakladatelé:

 1. IMALAB s.r.o., se sídlem Zlín, U Lomu 638, PSČ 760 01, identifikační číslo 63468387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19742, jejímž jménem jedná jednatel RNDr. Jaroslav Loucký, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   

 2. IVF Czech Republic s.r.o., se sídlem Brno, Zámečnická 2, PSČ 602 00, identifikační číslo 25594575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4203, jejímž jménem jedná jednatel MUDr. David Rumpík, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   

 3. GEMINI oční centrum, a.s., se sídlem Průhonice, Říčanská 572, PSČ 252 43, identifikační číslo 26906295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36412, jejímž jménem jedná jediný člen představenstva MUDr. Pavel Stodůlka, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   

 4. PREDIKO, s.r.o., se sídlem Zlín, tř.T.Bati 3705, PSČ 760 01, identifikační číslo 26227452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38426, jejímž jménem jedná jednatel RNDr. Jaroslav Loucký, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   

Preambule

Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružení právnických osob, založené podle §20f a násl. Občanského zákoníku,(dále též jen „sdružení“) a vzniká registrací u Krajského úřadu ve Zlíně. Sdružení právnických osob je právnickou osobou, způsobilou vlastním jednáním nabývat práv a zavazovat se. Zakladatelé tímto projevují svou vůli založit sdružení právnických osob s cílem vytvoření platformy pro jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.

Článek 1. Název a sídlo sdružení

Název sdružení je: Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje Sídlem sdružení je: Zlín, U Lomu 638, PSČ: 760 01 Sdružení je právnickou osobou.

Článek 2. Účel sdružení

Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružením právnických osob působících v resortu zdravotnictví, které si klade za cíl spolupodílet se v rámci Zlínského kraje na řešení jednotlivých i komplexních otázek rozvoje a zlepšování služeb v oblasti zdravotnictví. Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje hodlá navazovat a udržovat styky a spolupráci s osobami, sdruženími a jinými právnickými subjekty podobného zaměření v České republice, případně v zahraničí a jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.

Článek 3. Osoby oprávněné jednat za sdružení

Osobou oprávněnou jednat za sdružení je jednatel sdružení. Sdružení může mít více jednatelů. Každý z jednatelů je oprávněn jednat za sdružení samostatně. Prvními jednateli sdružení jsou ustanoveni: RNDr. Jaroslav Loucký, narozený 16.11.1963, bytem Zlín, Hořejší 5399, PSČ 760 01 MUDr. David Rumpík, narozený 30.6.1970, bytem Brno, Zámečnická 2, PSČ 602 00 MUDr. Pavel Stodůlka, narozený 25.3.1965, bytem Zlín, Želechovická 215, PSČ 760 01

Článek 4. Závěrečná ustanovení

Základním dokumentem upravujícím práva a povinnosti členů sdružení jsou stanovy Asociace zřizovatelů soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje, které byly přijaty a podepsány zakladateli dnešního dne. Podle ustanovení §20i odst.3 občanského zákoníku zmocňují zakladatelé JUDr. Evu Dufkovou, notářku se sídlem Zlín, Tyršovo nábřeží 401, PSČ 760 01 k podání návrhu na registraci sdružení ke Krajskému úřadu ve Zlíně.

Ve Zlíně dne 1.11.2010

IMALAB s.r.o.
IVF Czech Republic s.r.o.
GEMINI oční centrum, a.s.
PREDIKO, s.r.o.