„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím."

Tomáš Baťa

Stanovy asociace

STANOVY
sdružení právnických osob Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje

založeného dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje je sdružením právnických osob (dále jen „sdružení“), které zakládají jeho členové dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a je právnickou osobou.

Článek II. Název a sídlo sdružení

Název sdružení je: Asociace soukromých zdravotnických zařízení Zlínského kraje Sídlem sdružení je: Zlín, U Lomu 638, PSČ: 760 01

Článek III. Členové sdružení

Zákládajícími členy sdružení jsou:

 1. IMALAB s.r.o., se sídlem Zlín, U Lomu 638, PSČ 760 01, identifikační číslo 63468387, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19742, jejímž jménem jedná jednatel RNDr. Jaroslav Loucký, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX

   

 2. IVF Czech Republic s.r.o., se sídlem Brno, Zámečnická 2, PSČ 602 00, identifikační číslo 25594575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4203, jejímž jménem jedná jednatel MUDr. David Rumpík, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX

   

 3. GEMINI oční centrum, a.s., se sídlem Průhonice, Říčanská 572, PSČ 252 43, identifikační číslo 26906295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36412, jejímž jménem jedná jediný člen představenstva MUDr. Pavel Stodůlka, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX

   

 4. PREDIKO, s.r.o., se sídlem Zlín, tř.T.Bati 3705, PSČ 760 01, identifikační číslo 26227452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38426, jejímž jménem jedná jednatel RNDr. Jaroslav Loucký, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX

   

Článek IV. Založení a vznik sdružení

Sdružení je založeno dnem uzavření smlouvy o založení sdružení a podpisu těchto stanov. Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Krajským úřadem ve Zlíně na základě návrhu osoby zmocněné zakladateli podle ustanovení §20i odst.3 občanského zákoníku. K podání návrhu na registraci sdružení ke Krajskému úřadu ve Zlíně zakladatelé zmocňují JUDr. Evu Dufkovou, notářku se sídlem Zlín, Tyršovo nábřeží 401, PSČ 760 01.

Článek V. Účel a cíl sdružení

Cílem zakládaného sdružení je: -sdružování právnických osob působících v resortu zdravotnictví -spolupráce v oblasti řešení jednotlivých i komplexních otázek rozvoje a zlepšování služeb v oblasti zdravotnictví v rámci Zlínského kraje

-poskytování poradenských služeb mezi státními a nestátními zdravotnickými zařízeními v rámci Zlínského kraje. -navazování a udržování styků a spolupráci s osobami, sdruženími a jinými právnickými subjekty podobného zaměření v České republice, případně v zahraničí. -jednání se zástupci regionální samosprávy o začlenění soukromých zdravotnických zařízení do koncepce zdravotnictví Zlínského kraje.

Článek VI. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou: 1/ valná hromada členů sdružení 2/ jednatelé sdružení

Článek VII. Valná hromada členů sdružení

 1. Nejvyšší orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří všichni členové sdružení.

   

  1. Dopůsobnosti valné hromady náleží zejména: − jmenování, odvolání a odměňování jednatelů sdružení − rozhodnutí o přijetí nového člena sdružení − rozhodnutí o vyloučení člena sdružení − rozhodnutí o rozpuštění sdružení případně o jeho sloučení s jiným sdružením − schvalování stanov sdružení a jejich změn − stanovení výše členského příspěvku pro členy sdružení − kontrola hospodaření sdružení − schvalovat roční vyúčtování a roční účetní závěrku sdružení, − rozhodování o dalších otázkách sdružení, pokud si valná hromada vyhradí rozhodování o nich

    

  2. nebo svěřují-li je stanovy do působnosti valné hromady
 2. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů sdružení. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí souhlasu všech členů sdružení.

   

 3. Valnou hromadu svolává kterýkoliv z jednatelů sdružení nejméně jednou za rok. Neučiní-li tak, je oprávněn ji svolat každý člen sdružení. Termín, místo konání a program valné hromady je nutno oznámit pozvánkou všem členům sdružení alespoň tři dny předem.

   

 4. O konání valné hromady se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh valné hromady, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných hromadách se uschovávají po celou dobu trvání sdružení.

   

Článek VIII. Jednatelé sdružení

1. Statutárním orgánem sdružení jsou jednatelé, kteří jednají jménem sdružení, a to každý z nich samostatně. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis jednatelé sdružení.

  1. Jednatelé jsou oprávněni a povinni zejména: − rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti sdružení, kromě těch, které jsou těmito stanovami

    

  2. nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny valné hromadě, − zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, − zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků, − svolávat valnou hromadu sdružení, − podávat valné hromadě zprávy o všech záležitostech sdružení, − zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání valné hromady.
 1. Počet jednatelů stanoví, volí je a odvolává valná hromada členů sdružení.

   

 2. Prvními jednateli byli zakladateli ustanoveni: RNDr. Jaroslav Loucký, narozený XXXXXXXX, bytemXXXXXXXXXXXXXXXX MUDr. David Rumpík, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX MUDr. Pavel Stodůlka, narozený XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX

   

Článek IX. Práva a povinnosti členů sdružení. Vznik členství

 1. Na činnosti sdružení se podílejí všichni jeho členové rovným dílem, nedohodnou-li se nebo nestanoví-li valná hromada jinak.

   

 2. Členové sdružení jsou povinni se podílet na činnosti sdružení, zejména na zajišťování a kontrole účelného a hospodárného čerpání a vynakládání finančních prostředků sdružení.

   

 3. Členové sdružení jsou povinni zaplatit základní členský vklad ve výši 10.000,-Kč a dále platit roční členský příspěvek ve výši 5.000,-Kč ročně.

   

 4. Členové sdružení jsou oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s řešením záležitostí sdružení, a zajišťovat a kontrolovat hospodaření sdružení, vyžadovat si zápisy z valných hromad včetně příloh k nahlédnutí.

   

 5. Za nového člena sdružení může být přijata každá právnická osoba působící v oblasti zdravotnictví s minimálním počtem pěti zaměstnanců.

   

 6. Členství vzniká na základě písemné přihlášky, zaplacením základního členského vkladu a rozhodnutím valné hromady sdružení o přijetí uchazeče za člena sdružení.

   

Článek X. Zásady hospodaření

Předpokládaným zdrojem příjmů sdružení budou: Členské vklady a členské příspěvky granty, dary a jiné. Do 30 dnů od registrace zřídí jednatelé sdružení běžný účet sdružení, na který budou poskytovány příslušné finanční prostředky a z kterého budou postupněčerpány finanční prostředky dle stanoveného plánu.

Článek XI. Zánik členství ve sdružení

Členství ve sdružení zaniká vystoupením člena ze sdružení nebo jeho vyloučením valnou hromadou sdružení. Člen sdružení může ze sdružení kdykoli dobrovolně vystoupit. Vyloučit člena ze sdružení může valná hromada sdružení pouze pro neplnění podstatných členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků.

Článek XII. Zrušení sdružení

Sdružení zaniká:

– dohodou členů o rozpuštění sdružení
– sloučením s jiným sdružením
– dalšími způsoby stanovenými právními předpisy. Vpřípadě zániku sdružení na základě dohody členů o jeho rozpuštění musí být součástí dohody o rozpuštění majetkové vypořádání členů sdružení.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

Ve Zlíně dne 1.11.2010

IMALAB s.r.o.
IVF Czech Republic s.r.o.
GEMINI oční centrum, a.s.
PREDIKO, s.r.o.